2000

  • Створена Львівська аграрна дорадча служба внаслідок реалізації проекту TACIS

Європейського союзу у 1998-2000 років http://lads.com.ua/about-us-3/

2001

Спільний наказ Міністерства аграрної політики України, Української академії аграрних

наук, Національного аграрного університету № 114/36/165 від 26.04.2001 р. «Про

становлення і розвиток мережі сільськогосподарських дорадчих служб в Україні» /

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0114555-01#Text

2002

 Шмідт Р. Становлення сільськогосподарських дорадчих служб в Україні: [посібник] / Р.

Шмідт. – К. : Міністерство аграрної політики України, 2002. – 88 с.

https://www.dorada.org.ua/files/Istoriya_NASDSU/Agricultural%20development%20advisory%2

0services%20in%20Ukrayini.pdf

2003

 Проект Закону про сільськогосподарську дорадчу діяльність зареєстровано у Верховні раді

України ( реєстраційний номер 3553 від 26.05.2003)

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=15121

 Установчі збори НАСДСУ

https://www.dorada.org.ua/files/Istoriya_NASDSU/Minutes%20of%20the%20constituent%20assem

bly%20NASDSU.pdf

 Конференція «Сільськогосподарське дорадництво в Україні» (Яремче)

https://propozitsiya.com/ua/silskogospodarske-doradnictvo-v-ukrayini,

 Корінець Р.Я. Сільськогосподарське дорадництво: запитання та відповіді / Інститут

сільського розвитку. – Київ, 2003.

https://www.dorada.org.ua/files/Knygy_z_dorady/Silskohosopdarske%20counseling%20FAQ%2

0vidpovidi.pdf

2004

 Закон України «Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001-2004

років» (перша спроба державної підтримки дорадництва)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2238-14#Text

 Третя міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і перспективи формування

аграрного ринку в Україні. Роль сільськогосподарського дорадництва» (Судак)

https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT56KLuOh1o09k5F_4Ni5Rm0Kr3NAAnZ20M5Q&usqp=

CAU

 

2005

• Четверта міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і перспективи

диверсифікації сільськогосподарського виробництва в Україні. в Україні. Роль

сільськогосподарського дорадництва» (м. Залізний Порт)

https://www.umoloda.kiev.ua/number/459/219/16598/,

http://iskra.kiev.ua/poem.html?act=article&id=1711,

2006

 Постанова Кабінету Міністрів України від 3 липня 2006 р. N 897 «Про затвердження

положень про реєстри сільськогосподарських дорадчих служб, а також

сільськогосподарських дорадників і експертів-дорадників»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/897-2006-%D0%BF#Text

2007

 Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. N 927 «Про затвердження

Державної цільової програми сільськогосподарської дорадчої діяльності на період до 2009

року https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/927-2007-%D0%BF#Text

 Національний форум з питань сільськогосподарського дорадництва

https://www.dorada.org.ua/files/Istoriya_NASDSU/Transcript%20NATIONAL%20FORUM%20ON%20

extension%202007.pdf

 Галич О.А., Сосновська О.О. Сільськогосподарське дорадництво: навч. посіб. для студ. ВНЗ.

— К. : Центр учбової літератури, 2007. — 367с.

https://ua1lib.org/book/2975650/c34af1?id=2975650&secret=c34af1

 Про сільськогосподарську дорадчу діяльність. Закон України: науково-практичний

коментар / Корінець Р.Я., Гриценко М.П., Берездецький Ю.М. , Кухарук Ю.Я. та ін. / за

ред.Р.Я. Корінця. – Львів: Вид-во НВФ «Українські технології», 2007. – 248 с

2008

 Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 110-річчю Національного

аграрного університетут «Актуальні питання та інноваційний розвиток ступеневої освіти та

дорадництва в сільськогосподарському виробництві»

http://www.agroua.net/tops/anonses.php/laws/anonses.php?anid=280&year=2008&type=3

2009

 Постанова Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2009 р. «Про затвердження Порядку

надання всеукраїнській громадській професійній організації статусу саморегулівної

організаціЇ»

 Конференція “Зміцнення ролі й професійної діяльності дорадчих служб та інших інституцій,

що працюють у сфері розвитку сільського господарства й сільських територій України”

https://propozitsiya.com/ua/doradnictvo-efektivniy-instrument-uprovadzhennya-derzhavnoyi-

agrarnoyi-politiki

2010

 Міжнародна конференція дорадчих служб Центральної та Східної Європи

https://www.dorada.org.ua/images/history/2010.12.09.pdf

2011

 

 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2011 р. № 1098-р «Про

схвалення Концепції формування державної системи сільськогосподарського

дорадництва» https://www.kmu.gov.ua/npas/244678954

2012

 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. № 303-р «Про

затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції формування державної системи

сільськогосподарського дорадництва на період до 2015 року»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/303-2012-%D1%80#Text

 Конференція "Село і сільське господарство в світлі політичних і економічних умов в Європі,

в тому числі в країнах ЄС, а також в Україні, Молдові, Грузії"

https://www.dorada.org.ua/images/history/2010.12.06.pdf

 Засідання ради всеукраїнської громадської організації "Національна асоціація

сільськогосподарських дорадчих служб України"

https://www.dorada.org.ua/images/history/2010.12.07.pdf

 В Мінагрополітики презентували Донецьку дорадчу службу

https://www.dorada.org.ua/images/history/2010.12.17.pdf

2013

 Описовий звіт про діяльність ВГО «Національна Асоціація сільськогосподарських дорадчих

служб України» за 2013 рік

https://www.dorada.org.ua/Zvity/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8

%D0%B9_%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82_2013_%D1%80%D1%96%D0%BA.pdf

 Прес-тур «Дорадча служба – надійний помічник дрібного та середнього

сільгоспвиробника» до Новосанжарського та Козельщинського району Полтавської області

https://www.dorada.org.ua/nasha-diyalnist/anonses/156-prestur-na-poltavschinu-znajomimos-

z-robotoju-doradchoi-sluzhbi.html, https://photo.unian.ua/theme/43420-pres-tur-na-temu-

doradcha-sluzhba-nadiyniy-pomichnik-dribnogo-ta-serednogo-silgospvirobnika-v-poltavskiy-

oblasti.html

 Науково-практична конференція «Сільськогосподарське дорадництво: проблеми, стратегія

та шляхи розвитку» https://www.dorada.org.ua/nasha-diyalnist/anonses/147-

silskogospodarske-doradnictvo-problemi-strategija-ta-shljahi-rozvitku.html

2014

 Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої

сторони https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text.

 Описовий звіт про діяльність ВГО «Національна Асоціація сільськогосподарських дорадчих

служб України» за 2014 рік

https://www.dorada.org.ua/Zvity/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8

%D0%B9_%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82_2014_%D1%80%D1%96%D0%BA.pdf

 Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційне дорадництво на шляху

євроінтеграції» https://www.dorada.org.ua/nasha-diyalnist/anonses/331-innovacijne-

doradnictvo-na-shljahu-evrointegracii.html, https://www.apd-ukraine.de/images/Korinets1.pdf

 Спеціалізована інформаційна поїздка проекту "Німецько-український агрополітичний

діалог (АПД)" https://www.dorada.org.ua/nasha-diyalnist/zakhodi/338-specializovana-

informacijna-poizdka-proektu-nimeckoukrainskij-agropolitichnij-dialog-apd.html

 

 Семінар-тренінг тренінг для кооперативних інструкторів у Івано-Франківську

https://www.dorada.org.ua/nasha-diyalnist/zakhodi/379-seminartrening-u-

ivanofrankivsku.html

 Семінар-тренінг тренінг для кооперативних інструкторів у Полтаві

https://www.dorada.org.ua/nasha-diyalnist/zakhodi/377-seminartrening-u-poltavi.html

 Семінар-тренінг тренінг для кооперативних інструкторів у Кіровограді

https://www.dorada.org.ua/8-news/340-seminartrening-u-kirovogradi.html

 Семінар-тренінг тренінг для кооперативних інструкторів у Черкасах

https://www.dorada.org.ua/8-news/334-seminartrening-u-cherkasah.html

 Семінар-тренінг тренінг для кооперативних інструкторів у Херсоні

https://www.dorada.org.ua/8-news/333-seminartrening-u-hersoni.html

 Навчальний семінар-тренінг для регіональних кооперативних інструкторів

https://www.dorada.org.ua/nasha-diyalnist/all-news/8-news/318-seminartrening-dlja-

regionalnih-kooperativnih-instruktoriv.html

 Конференції "Кооперація - шлях до підвищення ефективності: німецький досвід для

України" https://www.dorada.org.ua/nasha-diyalnist/anonses/336-kooperacija-shljah-do-

pidvischennja-efektivnosti-nimeckij-dosvid-dlja-ukraini.html

 Круглий стіл "Як забезпечити розвиток сімейного фермерства?"

https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/1717524-

63ecdfea537fd3fc3066b909ae31d937.html

 Міжнародна конференція «Підвищення доходів сільського населення шляхом розвитку

малих сімейних ферм, об'єднаних в кооперативи. Економічна ефективність сімейних ферм

- запорука розвитку аграрного сектору України»

https://www.dorada.org.ua/files/Zahody/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A4%D0%95%D0%A0

%D0%95%D0%9D%D0%A6%D0%86%D0%AF_-

_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0.pdf

 Круглий стіл «Розвиток сільських територій в системі євроінтеграційних процесів в Україні»

https://www.dorada.org.ua/nasha-diyalnist/anonses/298-kruglij-stil-rozvitok-silskih-teritorij-v-

sistemi-evrointegracijnih-procesiv-v-ukraini.html

 Круглий стіл «Розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів органічної

продукції» https://www.dorada.org.ua/nasha-diyalnist/anonses/297-kruglij-stil-na-temu-

rozvitok-silskogospodarskih-obslugovujuchih-kooperativiv-organichnoi-produkcii.html

 Науково-практична конференція «Перспективи розвитку фермерських господарств

Сумської області в умовах євроінтеграції» https://www.dorada.org.ua/nasha-

diyalnist/anonses/290-naukovopraktichna-konferencija-perspektivi-rozvitku-fermerskih-

gospodarstv-sumskoi-oblasti-v-umovah-evrointegracii.html

 Круглий стіл «Сертифікація сільськогосподарських дорадників та експертів-дорадників:нові

підходи, теорія і практика» https://www.dorada.org.ua/nasha-diyalnist/anonses/229-kruglij-

stil-sertifikacija-silskogospodarskih-doradnikiv-ta-ekspertivdoradnikivnovi-pidhodi-teorija-i-

praktika.html

 Всеукраїнська науково-практична конференція на тему «Інноваційні напрями професійної

підготовки дорадників України» https://www.dorada.org.ua/nasha-diyalnist/anonses/219-

vseukrainska-naukovopraktichna-konferencija-na-temu-innovacini-naprjami-profesijnoi-

pidgotovki-doradnikiv-ukraini.html

 Конференція проекту «Час для бізнесу» https://www.dorada.org.ua/nasha-

diyalnist/anonses.html?start=50

2015

 

 Описовий звіт про діяльність ВГО «Національна Асоціація сільськогосподарських дорадчих

служб України» за 2015 рік (файл взяти звідсіля https://www.dorada.org.ua/nasha-

diyalnist/zvity/opisovi-zviti.html)

 Міжнародна конференція «Сільські та сільськогосподарські консультаційні системи: кращі

приклади та досвід у Східному партнерстві» / International conference “Rural and Agricultural

Advisory Systems (RAAS): Best Practices and Experiences in the Eastern Partnership”: програма

конференції

http://new.llkc.lv/sites/default/files/baskik_p/pielikumi/00_raas_konferenciya_v_rige_program

ma_ru_1.pdf, презентація президента НАСДСУ на конференції

http://new.llkc.lv/sites/default/files/baskik_p/pielikumi/14_ukraine_roman_korinets_presentati

on_riga_15.04.2015_eng.pdf

 Міжнародна конференція «Проблеми розвитку сільського підприємництва - інформаційне

забезпечення та дерегуляція» https://www.dorada.org.ua/nasha-diyalnist/zakhodi/380-

mizhnarodna-konferencija-problemi-rozvitku-silskogo-pidpriemnictva-informacijne-

zabezpechennja-ta-dereguljacija.html (перезалити всі матеріали)

 Всеукраїнська науково-практична конференція «Інновації та дорадча діяльність у сучасних

умовах» https://nubip.edu.ua/node/13851

 Меморандум про співпрацю між НАСДСУ та НАААН http://naas.gov.ua/upload/docs/12.pdf

 Загальні звітно-виборні збори членів ВГО "Національна асоціація сільськогосподарських

дорадчих служб України" 30 вересня 2015 року.

2016

 TAIEX Workshop on Agricultural Advisory Services in the EU / СЕМІНАР "Європейський досвід

наближення сільськогосподарського дорадництва до фермерів. Уроки для України"

https://www.dorada.org.ua/nasha-diyalnist/zakhodi/416-seminar-evropejskij-dosvid-

nablizhennja-silskogospodarskogo-doradnictva-do-fermeriv-uroki-dlja-ukraini.html (перезалити

всі матеріали)

 Міжнародна науково-практична конференція «Дорадництво – шляхи розвитку в

університетах xxi століття» https://nubip.edu.ua/node/23515

 Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України підписала

Меморандум щодо започаткування і приєднання до Національної платформи малого та

середнього бізнесу України

https://www.dorada.org.ua/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0

%B4%D1%83%D0%BC_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%

D0%B0_%D0%9C%D0%A1%D0%91.pdf

 НАСДСУ реалізує проект «Підвищення спроможності сільськогосподарських дорадчих

служб щодо надання правової допомоги сільському населенню»

https://www.dorada.org.ua/nasha-diyalnist/proekti-nasdsu/aktualni-proekti.html

 Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія економічного розвитку України:

теоретичні засади та механізми реалізації»

https://www.dorada.org.ua/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0

%9A%D0%90_2016.pdf

 Безоплатна правова допомога: навчання сільськогосподарських дорадників та державних

службовців https://www.dorada.org.ua/nasha-diyalnist/anonses/420-28-bereznja-2016-roku-

bezoplatna-pravova-dopomoga-navchannja-silskogospodarskih-doradnikiv-ta-derzhavnih-

sluzhbovciv.html

 Міжнародна конференція "кооперація і духовність - минуле, сьогодення, майбутнє"

https://www.dorada.org.ua/nasha-diyalnist/anonses/419-mizhnarodna-konferencija-

kooperacija-i-duhovnist-minule-sogodennja-majbutne.html

 

 Загальні збори НАСДСУ 25 лютого 2016 року. Затверджено нову редакцію статуту НАСДСУ.

2017

 План заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми

державами-членами, з іншої сторони (Постанова Кабінету Міністрів України від 25

жовтня 2017 р. № 1106 «Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї

сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і

їхніми державами-членами, з іншої сторони»)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1106-2017-%D0%BF#Text

 Міжнародна конференція «Дорадництво як інструмент сільського розвитку: досвід

Латвії для України» https://www.dorada.org.ua/nasha-diyalnist/all-news/8-news/496-28-

listopada-provedeno-konferenciju-na-temujaka-stala-zavershalnim-zahodom-proektu-

zmicnennja-sistemi-konsultacij-dlja-integracii-silskogo-sektora-v-zagalnij-rinok-es.html

 Круглий стіл «Консолідація туристичних та консалтингових ресурсів в забезпеченні

подальшого соціального та економічного розвитку України»

https://www.dorada.org.ua/nasha-diyalnist/all-news/8-news/491-provedennja-

mizhnarodnogo-mizhdisciplinarnogo-kruglogo-stolu-konsolidacija-turistichnih-ta-

konsaltingovih-resursiv-v-zabezpechenni-podalshogo-socialnogo-ta-ekonomichnogo-

rozvitku-ukraini.html

 Міжрегіональна науково-практична конференція на тему: «Дорадництво як рушійна

сила розвитку села і сільських територій» https://ukurier.gov.ua/uk/articles/misliti-

tvorcho-prijmati-rishennya-samostijno/

2018

 Стажування українських дорадників у Латвії https://nubip.edu.ua/node/52304

 Національний університет біоресурсів і природокористування України оголосив прийом до

магістратури за спеціальністю 073 "Менеджмент" освітня програма "Дорадництво"

https://www.dorada.org.ua/nasha-diyalnist/all-news/8-news/534-nubip-ukraini-ogoloshue-

prijom-do-magistraturi-zi-specialnosti-073-quotmenedzhmentquot-osvitnja-programa-

doradnictvo.html

 Всеукраїнський cемінар «Практики сільського розвитку: сімейні ферми, кооперація,

дорадництво та ОТГ» https://www.dorada.org.ua/nasha-diyalnist/all-news/8-news/528-2930-

bereznja-2018-roku-grupa-radnikiv-z-vprovadzhennja-derzhavnoi-regionalnoi-politiki-v-ukraini-

programi-ulead-z-evropoju-spilno-z-ministerstvom-agrarnoi-politiki-ta-prodovolstva-ukraini-

nacionalnoju-asociacieju-silskogospodarskih-doradchih-sluzhb-ukrai.html

 Нарада в Мінагрополітики щодо інформування керівників дорадчих служб, дорадників,

експертів-дорадників про напрями державної підтримки АПК в 2018 році

https://www.dorada.org.ua/nasha-diyalnist/all-news/8-news/487-vidbulas-robocha-narada-

schodo-informuvannja-kerivnikiv-doradchih-sluzhb-doradnikiv-ekspertivdoradnikiv-pro-

naprjami-derzhavnoi-pidtrimki-apk-v-2018-roci.html

2019

 Навчання для дорадників та представників нових об’єднаних територіальних громад –

«Сучасні підходи до організації аграрного дорадництва, актуальні проблеми в Україні»

https://apd-ukraine.de/ua/1032-navchannya-ukrajinskikh-doradnikiv-za-tematikoyu-silskogo-

rozvitku

 

 Круглий стіл «Польський досвід функціонування ринку обігу земель

сільськогосподарського призначення» https://www.dorada.org.ua/nasha-diyalnist/all-

news/8-news/557-polskij-dosvid-funktsionuvannya-rinku-obigu-zemel-silskogospodarskogo-

priznachennya.html

Інформаційно-дискусійний захід «Перспективи розвитку сільськогосподарського

дорадництва в Україні» https://apd-ukraine.de/ua/1131-silskogospodarske-doradnitstvo-

povinno-skontsentruvatisya-na-investitsiyakh

2020

 НАСДСУ стала членом європейської асоціації сільськосгопдарських дорадчих служ EUFRAS

https://apd-ukraine.de/ua/1167-dorada-stala-chlenom-eufras

 Початок реалізації проекту “Електронний консультант для сільських експортерів в Україні”

у партнерстві з Латвійським центром сільських консультацій та освіти за підтримки

Посольства США в Україні та Міністерства закордонних справ Латвійської Республіки

https://www.facebook.com/Електронний-консультант-для-сільських-експортерів-в-Україні-

104076061831180

 Круглий стіл «Підходи до подальшого розвитку системи сільськогосподарського

дорадництва в Україні – німецький досвід та реалії» https://apd-ukraine.de/ua/1259-

silskogospodarski-doradniki-mozhut-prodavati-lishe-visokoyakisni-konsultatsijni-poslugi

2021

 НАСДСУ за підтримки Програми USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО) розпочала

реалізацію Проєкту зі створення Української мережі демонстраційних ферм

https://demofarmua.tilda.ws/home

 НАСДСУ за підтримки Програми USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО) розпочала

реалізацію Проєкту зі створення «Кращі агропрактики для сільськосгопдарських ММСП»

https://www.facebook.com/bestagroua

 НАСДСУ уклала партнерську угоду з German Sparkassenstiftung for International Cooperation

(“DSIK”) щодо співпраці на користь сільських мікро- та малих підприємців (ММП), зокрема,

в частині дорадництва щодо кліматичних змін http://dorada.org.ua/uk/stijkist-malih-

fermeriv-i-sil-s-kogo-biznesu-v-ukrayini

 Підписання угоди про виконання проєкту між ВГО "Національна асоціація

сільськогосподарських дорадчих служб України" та GFA CONSULTING GROUP GMBH про

заплановане виконання проекту співробтництва «Німецько-український агрополітичний

діалог (АПД) компонент 1» (6-та фаза)

https://www.facebook.com/photo/?fbid=330108622243312&set=a.202947654959410

 Створено веб-сайт «Дорадник», для розвитку аграрних дорадчих послуг на сході України

https://doradnyk.org.ua/ua/, https://agro.dn.gov.ua/stvoreno-veb-sajt-doradnik-dlya-rozvitku-

agrarnih-doradchih-poslug-na-shodi-ukrayini/